Chính sách
Bảo mật thông tin
Privacy Policy

Bản cập nhật ngày: 31/8/2022

Version dated: 31/8/2022

Chính sách bảo mật thông tin này (“Chính Sách”) được sử dụng với mục đích giúp người dùng hiểu rõ những thông tin mà Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam (Sau đây gọi là “AEONMALL Vietnam” hoặc “chúng tôi”) thu thập và đảm bảo an toàn thông tin cá nhân cho người dùng khi truy cập và/hoặc sử dụng ứng dụng di động của công ty TNHH AEONMALL Việt Nam (“Ứng dụng điện thoại của AEONMALL Vietnam”).

This privacy policy (“Policy”) is used with the purpose to help customers to understand information collected by AEONMALL VIETNAM Co., Ltd (Hereinafter referred to as “AEONMALL Vietnam” or “we”) and to ensure privacy of user’s personal information when access and/or use mobile application of AEONMALL VIETNAM Co., Ltd (“AEONMALL Vietnam’s mobile app”).

Người dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật của bên thứ ba về việc sử dụng Ứng dụng điện thoại của AEONMALL Vietnam để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Users must be responsible to promptly notify us about inappropriate behavior of using, abusing, violating privacy of third party to AEONMALL Vietnam’s mobile app to provide suitable solution.

1. Cách thức, mục đích và phạm vi thu thập thông tin/ Method, purpose and scope of information

Người dùng khi sử dụng Ứng dụng điện thoại của AEONMALL Vietnam có thể được yêu cầu cung cấp các thông tin như: Họ tên, email, số điện thoại, mật khẩu đăng nhập và các thông tin khác khi đăng ký tài khoản để chúng tôi có thể định danh, xác minh thông tin, hỗ trợ, liên hệ và trao đổi thông tin với người dùng trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Users when using AEONMALL Vietnam’s mobile app might be required to provide information such as: full name, email, phone number, password and others when register for us to identify, verify information, support, contact and exchange information with users while providing services.

Theo yêu cầu của chúng tôi, người dùng cần cam kết rằng các thông tin cung cấp cho ứng dụng là đúng, chính xác và đầy đủ với những nội dung tại thời điểm được yêu cầu. Khi đồng ý cung cấp những thông tin đã nêu trên thì chúng tôi hiểu rằng người dùng đã đồng ý để chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin đó theo mục đích và phạm vi nêu tại Chính Sách này. Những sai lệch về thông tin có thể sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi của bạn và chúng tôi sẽ không chiu trách nhiệm trong những trường hợp đó.

Along with our request, users should commit that given information are true, accurate and complete at that time. After agreed that information, we understood that users allowed us to collect and use the information with the purpose and scope mentioned in this Policy. Any inaccurate information might affect user’s benefits and we will not be responsible those cases.

2. Phạm vi sử dụng thông tin/ The scope of using information

AEONMALL Vietnam sử dụng thông tin người dùng cung cấp để phục vụ các mục đích:

 • Cung cấp các dịch vụ/tiện ích phù hợp đến từng người dùng.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa người dùng và AEONMALL Vietnam để người dùng theo dõi quá trình trao đổi thông tin này và để thông báo rằng AEONMALL Vietnam đã ghi nhận những thông tin đó.
 • Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Ứng dụng đi động của AEONMALL Vietnam.
 • Để gửi đến người dùng các thông tin về chương trình khuyến mại, hoạt động, sự kiện đang và sắp diễn ra, nghiên cứu, khảo sát của AEONMALL Vietnam và/ hoặc bên liên kết và/ hoặc đối tác của chúng tôi qua hình thức email hoặc tin nhắn văn bản, thông báo trên Ứng dụng.
 • Bất kỳ mục đích nào mà đã được người dùng đồng ý.

AEONMALL Việt Nam có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân của người dùng khi có yêu cầu từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

AEONMALL Vietnam uses the provided user’s information to:

 • Providing suitable services/utilities for each user.
 • Sending notifications about exchanging information activities between users and AEONMALL Vietnam in order for users to follow that information and to announce that AEONMALL Vietnam had recorded that information.
 • Connecting and solving user’s issues in special cases.
 • Confirming and contacting related transactions in AEONMALL Vietnam mobile app.
 • To send the user news about promotion campaigns, activities, upcoming events, research, survey of AEONMALL Vietnam and/or our affiliate and/or our partnership via email or SMS, notification.
 • Any other purposes to which user’s consent has been obtained.

AEONMALLL Vietnam has the responsibility to cooperate in providing user’s personal information when there is a request from state agencies who have authorization or in special cases following the regulations of law.

Để thực hiện các mục đích nêu trên, chúng tôi sẽ xem xét chia sẻ thông tin với các công ty đối tác của AEONMALL Vietnam. Thông tin có thể được chia sẻ cho bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác để phát triển Ứng dụng di động của AEONMALL Việt Nam. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chúng tôi sẽ cố gắng để đảm bảo người nhận không thể lợi dụng thông tin của người dùng để thực hiện các mục đích vượt quá phạm vi sử dụng mà người dùng đã cho phép, chúng tôi cũng sẽ đảm bảo họ sẽ không sử dụng những thông tin này vào những mục đích trái phép

To accomplish the above purposes, AEONMALL Vietnam shall consider sharing your information to AEONMALL Vietnam’s partners. The information may be shared to third party who we corporate to develop the AEONMALL Vietnam’s mobile app. However, in this case, we will endeavor to ensure that the recipient is unable to take advantage of the User's information to perform the purposes that goes beyond the stated scope of uses permitted by Users, we will also ensure they will not use this information for illegal purposes.

3. Lưu trữ thông tin và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân/ Storing information and editing personal information

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ theo quy định pháp luật hoặc bởi người dùng. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của AEON MALL Vietnam và máy chủ của Chương trình Khách hàng Thân thiết AEON MALL Vietnam. Người dùng có quyền sử dụng các dịch vụ và tiện ích đươc cung cấp bởi Ứng dụng di động của AEONMALL Vietnam, thay đổi, cập nhật, xóa bỏ thông tin cá nhân đã cung cấp trên hệ thống dữ liệu của Ứng dụng di động của AEONMALL Vietnam bằng cách đăng nhập vào tài khoản cá nhân.

Personal information of users will be stored until there is a request of cancellation in accordance with the laws or by user. In any other case, user’s personal information will be privately kept in server of AEONMALL Vietnam and the server of the AEON MALL Vietnam’s Loyalty Program. Users have the right to use services and utilities provided by AEONMALL Vietnam Mobile Application, to change, update, remove personal information provided on database of AEONMALL Vietnam’s mobile app by logging in the personal account.

Người dùng có quyền gửi khiếu nại đến địa chỉ website https://www.aeonmall-vietnam.com/ hoặc thông qua Ứng dụng di động của AEONMALL Vietnam. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin; trường hợp đúng như phản ánh của người dùng, tùy theo mức độ, AEONMALL Việt Nam sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

Users have the privilege to send complains to website address https://www.aeonmall-vietnam.com/ or via AEONMALL Vietnam’s mobile app. After receiving these responses, we will confirm the information; if the problems are true in accordance with user’s feedback, based on severity level, AEONMALL Vietnam will have appropriate solution.

4. Đường liên kết đến bên thứ ba/Third-Party Link.

Ứng dụng điện thoại của AEONMALL Vietnam có thể chứa đường liên kết đến các trang web, ứng dụng của bên thứ ba và dịch vụ trực tuyến không do AEONMALL Vietnam sở hữu hoặc kiểm soát. AEONMALL Vietnam không kiểm soát và không có trách nhiệm đối với những trang web và ứng dụng trực tuyến này. Hãy lưu ý khi rời khỏi Ứng dụng di động của Aeonmall. Người dùng được khuyến nghị đọc kỹ các điều khoản và chính sách của từng trang web, ứng dụng và dịch vụ trực tuyến của bên thứ ba mà bạn truy cập.

AEONMALL Vietnam’s mobile app may contain links to third-party websites, apps and online service that are not owned or controlled by AEONMALL Vietnam. AEONMALL Vietnam has no control over, and assumes no responsibility for the websites, apps and online service of third party. Please be careful when you leave AEONMALL Vietnam mobile app. User is highly recommended to acknowledge terms and conditions of such websites, apps and online service of third party.

5. Trò chơi ngắn/ Mini Game

- Ứng dụng điện thoại của AEONMALL Vietnam có các trò chơi ngắn bao gồm Lucky wheel, Quiz game và Hado. Đây là các trò chơi ngắn được sở hữu và phát hành bởi từng trung tâm thương mại và mỗi trung tâm thương mại hoàn toàn chịu trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại của người dùng có liên quan đến trò chơi ngắn được phát hành. Tất cả thông tin khách hàng cung cấp trong các trò chơi ngắn sẽ được tuân thủ theo chính sách bảo mật thông tin này.
- Trường hợp người dùng cần khiếu nại về các mini game này, hãy liên hệ tới bộ phận phụ trách của từng Trung tâm thương mại . Chi tiết thông tin liên hệ được cung cấp cụ thể trong mỗi game.
- Phía Apple/Google không tham gia vào các mini game này dưới bất kỳ hình thức nào.

- AEONMALL Vietnam’s mobile app includes mini games including Lucky wheel, Quiz game and Hado. These mini games are owned and published by each shopping mall and each shopping mall is solely responsible for resolving any claims from users related to the mini game. All information of customers in mini games will follow this privacy policy.
- In case the user needs to complain about these mini games, please contact the department in charge of each mall. Contact details are provided in each game.
- Apple/Google does not participate in these mini games under any circumstances

6. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân/ Address of the entity that collects and manages personal information

CÔNG TY TNHH AEONMALL VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 3, Văn phòng phía Đông, AEONMALL Long Biên, số 27 đường Cổ Linh, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 024 3944 9815 (ext. 147)

Email: nbs@aeonmall-vn.com

AEONMALL VIETNAM CO., LTD

Headquarter: 3rd Floor, East Office, AEON MALL Long Bien, No. 27, Co Linh str., Long Bien ward, Long Bien dist., Hanoi, Vietnam

Hotline: 024 3944 9815 (ext. 206)

Email: nbs@aeonmall-vn.com

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân người dùng/ Commitment to protect user’s personal information

Thông tin cá nhân của khách hàng trên Ứng dụng di động AEONMALL Vietnam được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của ứng dụng. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi người dùng ngoài mục đích đã nêu tại chính sách bảo mật thông tin này chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Personal information of users on AEONMALL Vietnam’s mobile app are guaranteed to be absolute private following personal information protection policy. Any harvest or using information of each user without purposes mentioned above in this information privacy policy can only be accepted when allowed by that user, unless the regulations from law case.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ người dùng ngoại trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc đã được người dùng đồng ý dựa trên những điều khoản trong chính sách này.

Do not use, transfer, provide or disclose to any third party about user’s personal information when there is no acceptance from the user except for requests of competent state agencies according to regulations of the Law or be allowed by that user base on rules of this Policy

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân người dùng, AEONMALL Vietnam sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng được biết.

In case storage server was hacked that lead to the lost in user’s personal information, AEONMALL Vietnam has the responsibility to notify the issue to authorities to investigate timely and announce to users.

Để Ban quản lý AEONMALL Việt Nam có thể giải quyết các yêu cầu/khiếu nại của các cá nhân/tổ chức thì khi liên hệ với chúng tôi, người dùng vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại… và chịu trách nhiệm về những thông tin trên. Ban quản lý AEONMALL Vietnam không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của người dùng đó cung cấp khi liên hệ ban đầu là không chính xác.

For AEONMALL Vietnam to solve requests/complains of individuals/organizations when contacting us, please provide complete related information including: full name, address, mobile numbers… and responsible with the information. AEONMALL Vietnam will not be responsible or solve any complains relating to user’s benefits if the personal information provided from that user was incorrect.

8. Cập nhật/ Update

Trong quá trình cập nhật ứng dụng, các Chính Sách này có thể sẽ được cập nhật để thay thế cho các quy định và điều khoản ban đầu. Vui lòng truy cập ứng dụng phiên bản mới nhất để xem nội dung chi tiết của bản cập nhật.

When updating new app version, this Policy might be updated also to replace the initial rules and regulations. Please open your app with newest version to see detail information.