Chính sách
Bảo mật và xử lý dữ liệu cá nhân
Privacy & personal data processing policy

Bản cập nhật ngày: 28/8/2023

Version dated: 28/8/2023

Chính sách bảo mật và xử lý dữ liệu cá nhân này (“Chính Sách”) được sử dụng với mục đích giúp người dùng hiểu rõ những thông tin mà Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam (Sau đây gọi là “AEONMALL Vietnam” hoặc “chúng tôi”) thu thập, lưu trữ và xử lý để đảm bảo an toàn dữ liệu cá nhân cho người dùng khi truy cập và/hoặc sử dụng ứng dụng di động của công ty TNHH AEONMALL Việt Nam (“Ứng dụng điện thoại của AEONMALL Vietnam”).

This privacy & personal data processing policy (“Policy”) is used with the purpose to help user to understand information collected, stored and processed by AEONMALL VIETNAM Co., Ltd. (Hereinafter referred to as “AEONMALL Vietnam” or “we”) and to ensure privacy of user’s personal data when access and/or use mobile application of AEONMALL VIETNAM Co., Ltd. (“AEONMALL Vietnam’s mobile app”).

Người dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật của bên thứ ba về việc sử dụng Ứng dụng điện thoại của AEONMALL Vietnam để có biện pháp giải quyết phù hợp.

User must be responsible to promptly notify us about inappropriate behavior of using, abusing, violating privacy of third party to AEONMALL Vietnam’s mobile app to provide suitable solution.

1. Cách thức, mục đích và phạm vi thu thập Dữ liệu cá nhân/ Method, purpose and scope of Personal data

1.1 Người dùng khi sử dụng Ứng dụng điện thoại của AEONMALL Vietnam có thể được yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân (“Dữ liệu cá nhân”) để sử dụng các dịch vụ và tiện ích được cung cấp bởi Ứng dụng điện thoại của AEONMALL Vietnam. Để làm rõ, Dữ liệu cá nhân là các thông tin gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm, có thể là: Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ liên lạc, nơi cư trú, email, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, thông tin liên quan về sức khỏe, nghề nghiệp hoặc bất kỳ thông tin, dữ liệu nào mà pháp luật quy định tại từng thời điểm là Dữ liệu cá nhân.

1.1 User when using the AEONMALL Vietnam’s mobile app may be required to provide personal data (“Personal data”) in order to use the services and facilities provided by the AEONMALL Vietnam’s mobile app. For clarity, Personal data is the information of an individual or used for identification of an individual. Personal data includes general personal data and sensitive personal data, which can be: Full name, date of birth, contact address, place of residence, email, phone number, ID card number, personal identification number, relevant information about health, occupation or any information, data as prescribed by law from time to time is Personal data.

1.2. AEONMALL Vietnam thu thập, lưu trữ và xử lý Dữ liệu cá nhân của người dùng và/hoặc được người dùng cung cấp để phục vụ mục đích định danh, xác minh thông tin, tạo / xóa tài khoản sử dụng Ứng dụng, hỗ trợ, liên hệ và trao đổi thông tin với người dùng trong quá trình cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, AEONMALL Vietnam sẽ xử lý Dữ liệu cá nhân của khách hàng theo quy định của pháp luật và yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

1.2 AEONMALL Vietnam collects, stores and processes user’s Personal data and/or is provided by user to identify, verify information, create/delete user account, support, contact and exchange information with user while providing services. In addition, AEONMALL Vietnam shall process user’s Personal data as prescribed by law and requirement of competent authorities.

1.3. Người dùng cần cam kết rằng Dữ liệu cá nhân cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác và đầy đủ với những nội dung tại thời điểm được yêu cầu. Khi đồng ý cung cấp Dữ liệu cá nhân thì chúng tôi hiểu rằng người dùng đã đồng ý để chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân theo mục đích và phạm vi nêu tại Chính Sách này. Những sai lệch về thông tin có thể sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi của bạn và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong những trường hợp đó.

1.3 User should commit that given Personal data are true, accurate and sufficient at the time of submission. When user providing Personal data, we understood that user allowed us to collect and use the Personal data with the purpose and scope mentioned in this Policy. Any inaccurate information may affect user’s benefits and we will not be responsible for those cases.

2. Phạm vi sử dụng Dữ liệu cá nhân/ The scope of using Personal data

AEONMALL Vietnam sử dụng Dữ liệu cá nhân mà người dùng cung cấp để:

 • (i) Cung cấp các dịch vụ/tiện ích phù hợp đến từng người dùng.
 • (ii) Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa người dùng và AEONMALL Vietnam để người dùng theo dõi quá trình trao đổi thông tin này và để thông báo rằng AEONMALL Vietnam đã ghi nhận những thông tin đó.
 • (iii) Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt.
 • (iv) Xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Ứng dụng đi động của AEONMALL Vietnam.
 • (v) Gửi đến người dùng các thông tin về chương trình khuyến mại, hoạt động, sự kiện đang và sắp diễn ra, nghiên cứu, khảo sát của AEONMALL Vietnam và/ hoặc bên liên kết và/ hoặc đối tác của chúng tôi qua hình thức email hoặc tin nhắn văn bản, thông báo trên Ứng dụng.
 • (vi) Thực hiện việc phân tích dữ liệu nội bộ của AEONMALL Vietnam.
 • (vii) Bất kỳ mục đích nào mà đã được người dùng đồng ý.

Để làm rõ, đối với tính năng đăng ký và tham gia chương trình Khách hàng thân thiết AEONMALL Vietnam Rewards, người dùng có thể ngừng sử dụng tính năng này trên Ứng dụng điện thoại của AEONMALL Vietnam nhưng vẫn có thể sử dụng các tính năng còn lại. Do đó, nếu người dùng ngừng sử dụng tính năng Khách hàng thân thiết AEONMALL Vietnam Rewards, AEONMALL Vietnam vẫn sẽ tiếp tục lưu trữ và sử dụng Dữ liệu cá nhân của người dùng liên quan đến tính năng này như là một phần Dữ liệu cá nhân của tài khoản người dùng trên Ứng dụng điện thoại của AEONMALL Việt Nam theo quy định của Chính sách này.
AEONMALL Vietnam có trách nhiệm hợp tác cung cấp Dữ liệu cá nhân của người dùng khi có yêu cầu từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

AEONMALL Vietnam uses Personal data provided by user to:

 • (i) Providing suitable services/utilities for each user.
 • (ii) Sending notifications about exchanging information activities between user and AEONMALL Vietnam in order for user to follow that information and to announce that AEONMALL Vietnam had recorded that information.
 • (iii) Connecting and solving user’s issues in special cases.
 • (iv) Confirming and contacting related transactions in AEONMALL Vietnam mobile app.
 • (v) To send the user news about promotion campaigns, activities, upcoming events, research, survey of AEONMALL Vietnam and/or our affiliate and/or our partnership via email or SMS, notification.
 • (vi) Perform internal data analysis of AEONMALL Vietnam.
 • (vii) Any other purposes to which user’s consent has been obtained.

To clarify, for the function of registering and participating in the AEONMALL Vietnam Rewards program, users can cancel membership on the AEONMALL Vietnam Mobile App but can still use other functions. Therefore, if user cancel membership of AEONMALL Vietnam Rewards program, AEONMALL Vietnam shall continue to store and use User's Personal data as a part of account's personal data on AEONMALL Vietnam mobile app in accordance with this policy. AEONMALLL Vietnam has the responsibility to cooperate in providing user’s Personal data when there is a request from state agencies who have authorization or in special cases following the regulations of law.

Để thực hiện các mục đích nêu trên, chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu cá nhân của người dùng cho:

 • (i) bất kỳ cá nhân nào được chúng tôi phân công nhiệm vụ thu thập, lưu trữ và xử lý Dữ liệu cá nhân, và/ hoặc
 • (ii) nhà cung cấp dịch vụ phát triển Ứng dụng điện thoai của AEONMALL Vietnam, và/ hoặc
 • (iii) các nhà cung cấp dịch vụ thu thập thông tin người dùng hoặc dịch vụ chăm sóc, liên lạc khách hàng, và/ hoặc
 • (iv) cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

To accomplish the above purposes, AEONMALL Vietnam shall consider sharing your Personal data to:

 • (i) any individuals assigned by us to collect, store and process Personal data, and/or
 • (ii) AEONMALL Vietnam Mobile Application development service provider, and/or
 • (iii) service providers that collect user information or provide care, customer communications, and/or
 • (iv) competent authorities as prescribed by law.

3. Lưu trữ, xử lý, chỉnh sửa và xóa Dữ liệu cá nhân/ Storing, processing, editing and deleting Personal data

3.1. Dữ liệu cá nhân của người dùng có thể được tiết lộ, lưu trữ và xử lý ở Việt Nam hoặc ở bất kỳ quốc gia nào mà AEONMALL Vietnam có hợp đồng giao kết với bên thứ ba ở quốc gia đó cung cấp dịch vụ phát triển ứng dụng, thu thập và xử lý dữ liệu hoặc chăm sóc, liên lạc khách hàng.

3.1 User's Personal data may be disclosed, stored, and processed in Vietnam or in any countries where AEONMALL Vietnam has a contract with a third party in that country to provide application development services, data collection and processing or customer care and communication.

3.2. Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được xử lý và lưu trữ kể từ thời điểm chúng tôi nhận được Dữ liệu cá nhân kèm theo sự đồng ý của người dùng, cho đến khi có yêu cầu xoá bỏ hoặc rút lại sự đồng ý bởi người dùng hoặc theo quy định pháp luật. Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ thuộc quyền quản lý của AEON MALL Vietnam.

3.2. User's Personal data will be processed and stored from the moment we receive the Personal data with the user's consent, until the user's request for cancellation or withdrawal of consent or as prescribed by law. User's Personal data will be secured on the server managed by AEONMALL Vietnam.

3.3. Người dùng có quyền thay đổi, cập nhật, xóa bỏ hoặc các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật đối với Dữ liệu cá nhân đã cung cấp trên hệ thống dữ liệu của Ứng dụng điện thoại của AEONMALL Vietnam bằng cách đăng nhập vào tài khoản cá nhân và/hoặc làm theo hướng dẫn tại Chính Sách này, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

3.3. User has the right to perform change, update, deletion or other actions in accordance with the laws on Personal data provided on database of AEONMALL Vietnam’s mobile app by logging in the user's personal account and/or follow the instructions in this Policy, unless otherwise provided for by law.

3.4. Trong trường hợp người dùng yêu cầu hạn chế hoặc phản đối việc xử lý Dữ liệu cá nhân của mình, người dùng phải gửi yêu cầu hạn chế hoặc phản đối cho AEONMALL Vietnam qua thư điện tử đề cập tại Khoản 3.7 dưới đây. Yêu cầu của người dùng sẽ được thực hiện bởi AEONMALL Vietnam trong thời hạn quy định của pháp luật, với toàn bộ Dữ liệu cá nhân mà người dùng yêu cầu hạn chế hoặc phản đối.

3.4. In case user requests restriction or objection on the processing of user’s Personal data, user shall send the request for restriction or objection to AEONMALL Vietnam via email specified in Clause 3.7 hereinafter. User’s request shall be implemented by AEONMALL Vietnam within the time limit prescribed by law, with all Personal data that user requests the restriction or objection.

3.5. Trong trường hợp người dùng yêu cầu AEONMALL Vietnam cung cấp Dữ liệu cá nhân, người dùng phải gửi yêu cầu theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục của Nghị định số 13/2023/NĐ-CP tới AEONMALL Vietnam qua thư điện tử đề cập tại Khoản 3.7 dưới đây. Yêu cầu này được thực hiện bởi AEONMALL Vietnam trong thời hạn quy định của pháp luật.

3.5. In case user requests AEONMALL Viet Nam to provide user’s Personal data, user shall submit the request under form No.01 specified in the Appendix of Decree No. 13/2023/ND-CP to AEONMALL Viet Nam via email specified in Clause 3.7 hereinafter. This request shall be implemented by AEONMALL Vietnam within the time limit prescribed by law.

3.6. Trong trường hợp người dùng muốn xóa tài khoản của mình trên ứng dụng di động của AEONMALL Vietnam, người dùng sẽ truy cập Hồ sơ của mình trên ứng dụng. Sau khi người dùng xóa tài khoản của mình, người dùng không thể đăng ký lại bằng cùng một thư điện tử hoặc số điện thoại trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày xóa tài khoản và AEONMALL Vietnam sẽ lưu trữ số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của người dùng trong vòng 3 tháng sau khi tài khoản bị xóa cho mục đích của điều khoản này.

3.6. In case users want to delete their accounts of AEONMALL Vietnam’s mobile app, users shall go to their Profile on app. After users delete their accounts, user can not re-register by the same email or phone number within 03 (three) months from the date of deleting account and AEONMALL Vietnam shall store user’s phone number and email address within 3 months after the account is deleted for the purpose of this clause.

3.7. Người dùng có quyền gửi yêu cầu, khiếu nại liên quan đến Dữ liệu cá nhân đến địa chỉ email: [email protected] hoặc thông qua Ứng dụng điện thoại của AEONMALL Vietnam. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin; trường hợp đã xác thực chính xác thông tin theo thông báo của người dùng, tùy theo tính chất và mức độ, AEONMALL Vietnam sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

3.7. User have the privilege to send requests, complains to email address: [email protected] or via AEONMALL Vietnam’s mobile app. After receiving these requests, we will confirm the information; in case these information of user’s feedback is verified, based on the nature and severity level, AEONMALL Vietnam will have appropriate solution.

4. Đường liên kết đến bên thứ ba/Third-Party Link.

Ứng dụng điện thoại của AEONMALL Vietnam có thể chứa đường liên kết đến các trang web, ứng dụng của bên thứ ba và dịch vụ trực tuyến không do AEONMALL Vietnam sở hữu hoặc kiểm soát. AEONMALL Vietnam không kiểm soát và không có trách nhiệm đối với những trang web và ứng dụng trực tuyến này, hãy lưu ý khi rời khỏi Ứng dụng điện thoại của AEONMALL Vietnam. Người dùng được khuyến nghị đọc kỹ các điều khoản và chính sách của từng trang web, ứng dụng và dịch vụ trực tuyến của bên thứ ba mà bạn truy cập.

AEONMALL Vietnam’s mobile app may contain links to third-party websites, apps and online service that are not owned or controlled by AEONMALL Vietnam. AEONMALL Vietnam has no control over, and assumes no responsibility for the websites, apps and online service of third party. Please be careful when you leave AEONMALL Vietnam mobile app. User is highly recommended to acknowledge terms and conditions of such websites, apps and online service of third party.

5. Trò chơi ngắn/ Mini Game

• Ứng dụng điện thoại của AEONMALL Vietnam có các trò chơi ngắn bao gồm Lucky wheel, Quiz game và Hado. Đây là các trò chơi ngắn được sở hữu và phát hành bởi từng trung tâm thương mại và mỗi trung tâm thương mại hoàn toàn chịu trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại của người dùng có liên quan đến trò chơi ngắn được phát hành. Tất cả thông tin khách hàng cung cấp trong trò chơi ngắn sẽ được tuân thủ theo Chính Sách này.
• Trường hợp người dùng cần khiếu nại về các trò chơi ngắn này, vui lòng liên hệ tới bộ phận phụ trách của từng trung tâm thương mại. Chi tiết thông tin liên hệ được cung cấp cụ thể trong mỗi trò chơi.
• Apple/Google không tham gia vào các trò chơi ngắn này dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn là nhà tài trợ.

• AEONMALL Vietnam’s mobile app includes mini games including Lucky wheel, Quiz game and Hado. These mini games are owned and published by each shopping mall and each shopping mall is solely responsible for resolving any claims from user related to the mini game. All information of customers in mini games will follow this Policy.
• In case the user needs to complain about these mini games, please contact the department in charge of each shopping mall. Contact details are provided in each mini game.
• Apple/Google does not participate in these mini games under any circumstances, including but not limited to being a sponsor.

6. Quyền và nghĩa vụ của người dùng liên quan đến Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi kiểm soát, xử lý/ Rights and obligations of user related to Personal data that we control, process:

6.1. Quyền của người dùng/ User’s rights

 • (a) Được biết về hoạt động xử lý Dữ liệu cá nhân của mình/ To be informed of user’s Personal data processing.
 • (b) Được truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân của mình/ To access user’s Personal data in order to look at, rectify or request rectification of user’s Personal data.
 • (c) Rút lại sự đồng ý sử dụng Dữ liệu cá nhân/ To withdraw user’s consent.
 • (d) Xóa hoặc yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân của mình/ To delete or request deletion of user’s Personal data.
 • (e) Yêu cầu AEONMALL Vietnam hạn chế xử lý Dữ liệu cá nhân của mình/ To request AEONMALL Vietnam to obtain restriction on the processing of user’s personal data.
 • (f) Yêu cầu AEONMALL Vietnam cung cấp Dữ liệu cá nhân của mình/ To request AEONMALL Vietnam to provide him/her with user’s personal data.
 • (g) Phản đối AEONMALL Vietnam và các nhà cung cấp thứ ba xử lý Dữ liệu cá nhân của mình nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ Dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích không được AEONMALL Vietnam thông báo trước và/hoặc người dùng đồng ý/ To object to AEONMALL VIETNAM and 3rd-party provider processing user’s Personal data in order to prevent or restrict the disclosure of Personal data or the use of Personal data for advertising and marketing purposes.
 • (h) Được khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật/ To file complaints, denunciations and lawsuits as prescribed by law.
 • (i) Được yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình/ To claim damage as prescribed by law when there are violations against regulations on protection of user’s Personal data.
 • (j) Các quyền khác theo quy định của pháp luật/ Other rights as prescribed by law.

6.2. Nghĩa vụ của người dùng/ User’s obligations

 • (a) Tự bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình/ Protect user’s own personal data.
 • (b) Cung cấp đầy đủ, chính xác Dữ liệu cá nhân/ Fully and accurately provide user’s Personal data.
 • (c) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật/ Other obligations as prescribed by law.

7. Địa chỉ của đơn vị kiểm soát và xử lý Dữ liệu cá nhân/ Address of the entity that controls and processes Personal data

CÔNG TY TNHH AEONMALL VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 3, Văn phòng phía Đông, AEONMALL Long Biên, số 27 đường Cổ Linh, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 024 3944 9815 (ext. 145)

Email: [email protected]

AEONMALL VIETNAM CO., LTD.

Headquarter: 3rd Floor, East Office, AEON MALL Long Bien, No. 27, Co Linh str., Long Bien ward, Long Bien dist., Hanoi, Vietnam

Hotline: 024 3944 9815 (ext. 145)

Email: [email protected]

8. Cam kết bảo mật Dữ liệu cá nhân của người dùng/ Commitment to protect user’s Personal data

Trong mọi trường hợp, chúng tôi cam kết, bằng mọi nỗ lực cần thiết và hợp lý, bảo mật và bảo vệ Dữ liệu cá nhân mà người dùng cung cấp theo những yêu cầu và tiêu chuẩn về bảo vệ Dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật và các quy định của Chính sách này.

In all cases, we are committed to, with all necessary and reasonable efforts, to secure and protect the Personal data that user provides in accordance with requirements and standards of protecting Personal data as prescribed by law and regulation of this policy.

Tuy nhiên, Dữ liệu cá nhân của người dùng có thể bị rò rỉ trong quá trình thu thập và xử lý dữ liệu bởi các nguyên nhân như, bao gồm nhưng không giới hạn: phần mềm độc hại, lỗi con người. Việc rò rỉ Dữ liệu cá nhân có thể dẫn đến các hệ quả sau:

 • Người cung cấp có thể bị đánh cắp danh tính, giả mạo danh tính và thông tin cá nhân của người dùng có thể bị sử dụng cho những mục đích xấu, vi phạm pháp luật;
 • Người dùng mất quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân của bản thân;
 • Người dùng có thể bị theo dõi, tiếp cận cho những hành vi vi phạm pháp luật.

However, user's Personal data may be leaked during the processes of collecting and processing data due to, including but not limited to: malware, human errors. Leakage of Personal Data may lead to the following consequences:

 • User’s identity can be stolen, faked and user’s personal information can be used for improper purposes;
 • User loses control of his/her Personal data;
 • User can be tracked when information about the workplace is leaked.

Việc thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân của người dùng ngoài mục đích đã nêu tại Chính Sách này chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Any collection or using Personal data of user without purposes mentioned in this Policy can only be accepted when allowed by that user, unless the regulations from law case.

Trong trường hợp phát hiện xảy ra vi phạm quy định bảo vệ Dữ liệu cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn như máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát Dữ liệu cá nhân của người dùng, AEONMALL Vietnam sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật và thông báo cho người dùng được biết và phối hợp xử lý.

In case that a violation of Personal data protection regulations is detected, including but not limited to the server being attacked by a hacker leading to the loss of user's Personal Data, AEONMALL Vietnam shall have the responsibility to notify the issue to authorities to investigate timely as prescribed by law and announce to user to coordinate in solving.

Để AEONMALL Vietnam có thể giải quyết các yêu cầu/khiếu nại của các cá nhân/tổ chức, khi liên hệ với chúng tôi, người dùng có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ Dữ liệu cá nhân có liên quan và chịu trách nhiệm về những thông tin trên. AEONMALL Vietnam không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của người dùng nếu xét thấy tất cả Dữ liệu cá nhân của người dùng đó cung cấp khi liên hệ ban đầu là không chính xác.

For AEONMALL Vietnam to solve requests/complains of individuals/organizations when contacting us, requestors are obligated to provide sufficient Pesonal data and responsible with this information. AEONMALL Vietnam will not be responsible or solve any complains relating to user’s benefits if the initial Personal data provided from that user was incorrect.

9. Cập nhật/ Update

Trong quá trình cập nhật ứng dụng, các Chính Sách này có thể sẽ được cập nhật để thay thế cho các quy định và điều khoản ban đầu. Vui lòng truy cập ứng dụng phiên bản mới nhất để xem nội dung chi tiết của bản cập nhật.

When updating new app version, this Policy might be updated also to replace the initial rules and regulations. Please open your app with newest version to see detail information.