AEON MALL Bình Dương Canary

Số 01 Đại Lộ Bình Dương, Khu phố Bình Giao, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

2014

khoảng 62.000㎡

khoảng 70.000㎡

khoảng 46.000㎡

khoảng 110

1.000 ô tô; 6.000 xe máy

Xem Website

Our Shopping malls