AEON MALL Hà Đông (dự kiến)

Quận Hà Đông, TP Hà Nội

2019 (dự kiến)

khoảng 95.000㎡

đang lên kế hoạch

đang lên kế hoạch

đang lên kế hoạch

đang lên kế hoạch

Xem Website

Our Shopping malls